ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง อักษรควบ พยางค์ คำ กลุ่มคำหรือวลี มารยาทในการฟัง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 9.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู

 

 

            อักษรควบ แบ่งได้ ๒ พวก คือ อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้ อักษรควบไม่แท้จะอ่านออกเสียงได้ ๒ ลักษณะ คือ อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียว โดยไม่ออกเสียงตัว ร และอ่านออกเสียงเป็นตัว ซ

            พยางค์ พยางค์แต่ละพยางค์ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ บางพยางค์อาจมีพยัญชนะท้าย (ตัวสะกด) ประสมอยู่  อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้

            คำ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมาย จะมีกี่พยางค์ก็ได้

            กลุ่มคำหรือวลี หมายถึง คำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเรียงกันแล้วมีความหมาย แต่ยังไม่สมบูรณ์

            มารยาทในการฟัง ประกอบด้วย ตั้งใจฟังตลอดเวลา ฟังอย่างมีสมาธิ  ไม่เล่น ไม่พูดคุย ฟังด้วยความกระตือรือร้น  และเมื่อมีข้อซักถามควรขออนุญาตหรือรอให้ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามก่อน

 

เห็นช้างเท่าหมู

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วรรณกรรมไทยให้คุณค่า
13.8K views
ภาษาไทย
พระสังข์ ตอน หนีนางพันธุรัต
45.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 24
261.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20
29.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 11
17.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อ
18.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วรรณกรรมไทยให้คุณค่า
13.8K views
ภาษาไทย
พระสังข์ ตอน หนีนางพันธุรัต
45.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 24
261.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20
29.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 11
17.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อ
18.9K views