บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
27 ก.พ. 62
 | 13.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
          ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่
                    1. การตัดไม้ทำลายป่า มีผลกระทบโดยตรงต่อการสูญพันธุ์และการลดจำนวนของสัตว์ป่า รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทำให้ปัญหามลพิษ
                    2. การเกษตรที่ผิดวิธีและการขยายตัวของพื้นที่ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรทำให้ดินและน้ำเกิดความเสื่อมโทรม ส่วนการเกษตรได้ขยายตัวของพื้นที่ ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม

                    3. การขยายตัวของเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม ส่งผลให้มีขยะของเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เกิดมลพิษทางน้ำ และที่อยู่ของสัตว์ป่าลดลง ขณะที่มีการขยายตัวของเขตเมืองและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรมีปัญหาสุขภาพ
                    4. สัตว์ทะเลลดลง เกิดจากการจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการที่รุนแรงและปัญหามลพิษทางน้ำ
                    5. ฝนกรด ในทวีปอเมริกาเหนือเกิดจากก๊าซไนโตรเจนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
                    6. สารเคมีและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ใน ค.ศ. 2004 โรงงานอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาเหนือปล่อยสารเคมีและขยะมากถึง 5 ล้านตัน แม้ว่าต่อมาจะมีปริมาณสารลดลง แต่ยังคงมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
                    7. ปัญหามลพิษทางน้ำ ในทวีปอเมริกาเหนือมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของจำนวนประชากร ทำให้มีการปล่อยของเสียและเกิดความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น
                    8. ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ทวีปอเมริกาเหนือปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง สาเหตุมาจาก การใช้และการผลิตไฟฟ้า ไอเสียจากระบบคมนาคม และการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดคลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุเฮอร์ริเคน ธารน้ำแข็งละลายและชายฝั่งถูกกัดเซาะ
                    9. ปัญหาคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก เกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท บริติช ปิโตรเลียม หรือบีพี กลางอ่าวเม็กซิโก ทำให้น้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่อ่าว ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล ระบบนิเวศ ตลอดจนการประมงในรัฐลุยเซียนา อีกทั้งยังทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวดเร็ว


ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่
          1. การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายพื้นที่ทางการเกษตร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ ทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งต้นน้ำ และสัตว์ป่าสูญพันธุ์
          2. การขยายตัวของเขตเมืองและอุตสาหกรรม เกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีความยากจน
          3. มลพิษในดินและการพังทลายของหน้าดิน เกิดจากการทำเกษตรยังขาดประสิทธิภาพและใช้สารเคมีจำนวนมาก ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพและเกิดสารพิษตกค้าง
          4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่า ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

2. สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
          สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีบทบาททำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในอดีต สรุปได้ดังนี้
                    1. อาคารสีเขียว เป็นการพัฒนาอาคารให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยสร้างจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ มีระบบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และประหยัดพลังงาน ผลการดำเนินงานพบว่าในปีเดียวกันนี้อาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ส่วนใหญ่ช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 35 ลดการใช้น้ำประมาณร้อยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้ถึงร้อยละ 90
                    2. ชาวต่างถิ่นในสหรัฐอเมริกา การเพิ่มจำนวนประชากรก่อให้เกิดการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมจนเกิดคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกผสม ซึ่งโอกาสทางการศึกษาทำให้กลุ่มลูกผสมมีโอกาสแสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ
                    3. สำนึกสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ชาวอเมริกันส่วนใหญ่หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความนิยมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                    4. การเกษตรอินทรีย์ มีคุณสมบัติต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช และทนต่อสภาพดินเสื่อมโทรมและความแห้งแล้งได้ดี ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ

สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
          1. ชุมชนแออัด เกิดจากการเจริญเติบโตของเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาสังคม คือ เกิดพื้นที่ชุมชนแออัดหรือสลัม
          2. เส้นทางคมนาคมในเขตป่าฝน
          3. การเกษตรอินทรีย์ จากผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรในทวีปอเมริกาใต้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเป็นการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากขึ้น

3. แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
          การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
                    1. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตั้งแต่ ค.ศ. 1991ทั้ง 2 ประเทศพยายามลดระดับการขยายตัวของฝนกรด ด้วยการทำสนธิสัญญาเพื่อลดจำนวนรถยนต์และเปลี่ยนมาใช้รถที่ใช้พลังงานหมุนเวียน มีการออกกฎหมายเพื่อลดมลพิษในกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ และเชื่อมโยงอุทยานต่าง ๆ เพื่ออพยพสัตว์ป่า
                    2. พลังงานทดแทนในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล มากที่สุดในทวีปนี้
                    3. สหรัฐอเมริกากับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการใช้พลังงานสะอาดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 17 จากระดับใน ค.ศ. 2005 ให้ได้ภายใน ค.ศ. 2020 และ กำหนดให้ตั้งแต่ ค.ศ. 2020 ต้องมีมาตรการภาษีต่อสินค้าบางประเภทที่มาจากประเทศที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
                    หลังเสร็จสิ้นการประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ประเทศต่าง ๆ ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังคงยืนกรานว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้น แค่ร้อยละ 4 เท่านั้น และมีท่าทีไม่รับพิธีสารโตเกียว รวมทั้งเรียกร้องให้จีนและอินเดียร่วมรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไม่กล่าวถึงเรื่องเงินสนับสนุนในการรับมือกับปัญหาของประเทศด้อยพัฒนา
                    4. การลดปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี ด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคบริการ ลดอัตราการว่างงาน สนับสนุนระบบเกษตรเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ถิ่นฐาน ลดจำนวนรถยนต์ เพิ่มเส้นทางคมนาคมและรถสาธารณะ ปรับเปลี่ยนระบบขนส่งน้ำ และวางแผนปลูกต้นไม้ในเขตเมือง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
          1. พลังงานทดแทนในประเทศบราซิล มีการออกแบบรถยนต์เพื่อใช้กับเอทานอล และต่อมาได้มีการออกแบบรถยนต์ที่สามารถใช้ทั้งน้ำมันและเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวบราซิลมาก
          2. การลดอัตราการทำลายพื้นที่ป่าฝน ในเขตป่าแอมะซอนพยายามลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อลดความแออัดของชุมชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          3. บทบาทของทวีปอเมริกาใต้ในการลดภาวะโลกร้อน หลังสิ้นสุดการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้ตกลงจะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 39 และลดการทำลายพื้นที่ป่าแอมะซอน
 


 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์
7K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13
10.1K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23
34.5K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่3
12.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์
7K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13
10.1K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23
34.5K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่3
12.8K views