บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
27 ก.พ. 62
 | 17.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 
พระสงฆ์
 
 
 

พุทธสาวก หมายถึง พุทธบริษัท ๔ ที่เป็นพระภิกษุและอุบาสกที่เป็นพระอริยบุคคลฝ่ายชายรุ่นทันเห็นพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

พุทธสาวกทางพุทธศาสนา ได้แก่                  

– พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น เป็นผู้ที่สันโดษและชอบอยู่ในที่สงัด เป็นผู้มีประสบการณ์มากในชีวิต


พุทธสาวก


– พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ที่หนักแน่นในเหตุผล เป็นผู้ไม่ถือตน มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง


พระเจ้าปะเสน


พุทธสาวิกา  หมายถึง พุทธบริษัท ๔ ที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกาที่เป็นพระอริยบุคคลฝ่ายหญิงรุ่นทันเห็นพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้แก่                   

– พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี แม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีก็ยังไม่ย่อท้อ จนในที่สุดก็ได้บวชเป็นภิกษุณี ความตั้งใจปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ มีประสบการณ์ในชีวิตมาก


พุทธสาวิกา


– พระเขมาเถรี เป็นผู้มีเหตุผล เข้าใจพระธรรมเทศนาของพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ว ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นภิกษุณีที่เลิศในทางปัญญา


พระนางเขมา


ชาวพุทธตัวอย่าง คือ บุคคลรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันได้เห็นพระพุทธเจ้า แต่ท่านเหล่านั้นใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้เป็นอย่างดี ได้แก่                  

– หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล  ทรงมีความรอบรู้ในหลายด้าน เป็นผู้ที่เอาใจใส่และเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง


หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล


– ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่ทรงคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์


แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
4.2K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3
22.6K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่8
14K views
ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3
135.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
4.2K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3
22.6K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่8
14K views
ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3
135.8K views