บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 17.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
          หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีหลักการสำคัญ คือ
                    – อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
                    – ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
                    – การยอมรับเสียงส่วนมาก
          ลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้แก่
                    – ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
                    – ประชาชนมีความเสมอภาค
                    – ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
                    – ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
                    – ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
                    – การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
          ความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ได้เลือกผู้ปกครองประเทศเอง มีอิสระที่จะแสดงความเห็น และใช้หลักการและเหตุผลอยู่ร่วมกันในสังคม
          อำนาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ประกอบด้วย
                    – อำนาจนิติบัญญัติใช้อำนาจนี้ทางรัฐสภา
                    – อำนาจบริหาร ใช้อำนาจนี้ทางคณะรัฐมนตรี
                    – อำนาจตุลาการ ใช้อำนาจนี้ทางศาล2. การเลือกตั้ง
          เป็นการให้ประชาชนเลือกตัวแทนของตนมาบริหารประเทศ
          บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในกระบวนการเลือกตั้ง ได้แก่
                    – ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของตน
                    – ไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครที่ดี
                    – ชักชวนให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ
                    – ดูแลมิให้มีการทำผิดกฎหมาย
                    – ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง
3. สถาบันพระมหากษัตริย์
          ปัจจุบันได้กําหนดฐานะพระมหากษัตริย์ เช่น
                    – พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ
                    – พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย
                    – พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
10K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่องธรรมชาติกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย
35.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
27.2K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 4
27.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
28K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
10K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่องธรรมชาติกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย
35.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
27.2K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 4
27.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
28K views