บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
5.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
1. หน้าที่ชาวพุทธ
          1.1 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
          1.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
          2.1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                    – วันวิสาขบูชา
                    – วันอาสาฬหบูชา
                    – วันมาฆบูชา
                    – วันอัฏฐมีบูชา
          2.2 ศาสนพิธี
                    – การบูชาพระรัตนตรัย เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

3. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
          3.1 ความหมายและประโยชน์ของสติ
                    สติ คือ ความระลึกได้ ซึ่งช่วยในการควบคุมตนเอง ทำให้รอบคอบ
          3.2 การฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
          3.3 การเล่นและทำงานอย่างมีสติ
          3.4 การฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เอกลักษณ์ชาติไทย
22.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9
8.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2
22.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศรัทธาในพระรัตนตรัย
9K views