บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 7.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
1. หน้าที่ชาวพุทธ
          1.1 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
          1.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
          2.1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                    – วันวิสาขบูชา
                    – วันอาสาฬหบูชา
                    – วันมาฆบูชา
                    – วันอัฏฐมีบูชา
          2.2 ศาสนพิธี
                    – การบูชาพระรัตนตรัย เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

3. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
          3.1 ความหมายและประโยชน์ของสติ
                    สติ คือ ความระลึกได้ ซึ่งช่วยในการควบคุมตนเอง ทำให้รอบคอบ
          3.2 การฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
          3.3 การเล่นและทำงานอย่างมีสติ
          3.4 การฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
15.2K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางประวัติศาสตร์
7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
14.4K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2
20.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
15.2K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางประวัติศาสตร์
7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
14.4K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2
20.3K views