บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
5.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
1. พระรัตนตรัย
          พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งชาวพุทธแสดงความศรัทธา
2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา
          โอวาท 3 คือ คำสั่งสอน 3 ประการรวมอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้วย
          – ไม่ทำความชั่ว
          – ทำความดี
          – ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
3. พุทธศาสนสุภาษิต
          เป็นคำกล่าวสั้น ๆ เพื่อเตือนใจชาวพุทธให้คิดและปฏิบัติตาม
                    – อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ   :   ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
                    – มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร   :   มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th   

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
17.4K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 5
21K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ
15.8K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน
14.2K views