บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
15.3K views


สาระการเรียนรู้1.พระรัตนตรัย ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
      ศรัทธา4 ความเชื่อที่ไม่งมงาย มี 4 ประการคือ
    พุทธคุณ3 คุณความดีของพระพุทธเจ้า สรุปได้ 3 ประการคือ     หลักกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กรรมดีและกรรมชั่ว โดยมีผลของกรรม 2 ลักษณะคือ ผลที่เกิดทันทีและผลที่เกิดขึ้นภายหลัง2.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 


     ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา
      โอวาท3 ประกอบด้วย
      - การไม่ทำความชั่ว > เบญจศีล ทุจริต3
 
                        

 

                              

                                                                                         

                                                                   

     - การทำความดี > เบญจธรรม สุจริต3 พรหมวิหาร4 มงคล38
 

พระสงฆ์สอนชาวพุทธให้ทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ


 ผู้มีพรหมวิหาร ๔ เปรียบดังพระพรหม ๔ หน้า 


     - การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
 

3.พุทธศาสนสุภาษิต คือ คำสอนทางศาสนา
     - สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (สุขา สังฆัสสะ สามัคคี) :
          >ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข

     - โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (โลโกปัตถัมภิกา เมตตา) :
          >เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
13.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 3
13.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
11.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
11.5K views