บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 9K views


สาระการเรียนรู้

 

1. พระรัตนตรัย เป็นสิ่งที่มีค่าควรเคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา ได้แก่


พระพุทธ
พระธรรม
 พระสงฆ์     ชาวพุทธที่ดีควรศรัทธาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติตน ดังนี้
     -กราบไหว้พระพุทธรูป
     -นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้
     -บิณฑบาต


2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
     -โอวาท 3 ประกอบด้วย
          -ไม่ทำความชั่ว


          -ทำความดี


          -ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

 


     -สังคหวัตถุ 4 ได้แก่
          -ทาน
          -ปิยวาจา
 

                                                                                     


          -อัตถจริยา
          -สมานัตตตา
 

                                                                              


     -มงคล 38 เช่น
          -ทำตัวดี


          - ว่าง่าย


          -รับใช้พ่อแม่


3. พุทธศาสนสุภาษิต เป็นคำสอนให้ข้อคิดคติเตือนใจ เช่น
     - อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ: ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
 


     - มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร: มารดารเป็นมิตรในเรือนของตนแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 4
13.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8
8.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
15.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ชีวิตพอเพียง ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
4.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 4
13.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8
8.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
15.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ชีวิตพอเพียง ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
4.3K views