บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทของไทยในสังคมโลก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
27 ก.พ. 62
 | 24.5K views


ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้     การที่ไทยมุ่งพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตก ทำให้ไทยต้องผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
     1. การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
     สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2457 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ประเทศคู่สงคราม คือ ฝ่ายมหาอำนาจกลาง (Central Powers) ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย–ฮังการี และตุรกีกับฝ่ายสัมพันธมิตร (Allies) ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
     ขณะสงครามเริ่มต้น เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายพันธมิตร ถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะประเทศไทยจะสามารถเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะการขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับนานาประเทศ
          1.1 การประกาศสงครามและการส่งทหารไปร่วมรบ
          หลังจากที่ไทยได้ประกาศสงครามไปแล้วก็ได้ส่งทหารอาสาเข้าร่วมในสมรภูมิยุโรปด้วย ทหารไทยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ตราครัวซ์เดอแกร์ประดับธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพไทย
 


          1.2 การเข้าร่วมสันนิบาตชาติ
          หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) แห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้น เพื่อเป็นองค์การกลางที่จะใช้แก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ โดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกเริ่มก่อตั้งสันนิบาตชาติ


2. บทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2
     ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ซึ่งเกิดจากปัญหาการปรับปรุงเขตแดนของไทยกับอินโดจีน ญี่ปุ่นได้เสนอตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เป็นผลให้ไทยได้ดินแดนบางส่วนในอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส
 


3. บทบาทของไทยในสงครามเย็น
     เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาอำนาจแตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตย มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกลุ่ม ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ เช่น ประเทศในยุโรปตะวันตก ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐจีน (จีนคณะชาติ) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ
 


4. ความร่วมมือของไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     1. การจัดตั้งสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ต่อมาเกิดกรณีพิพาทระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียกับอินโดนีเซีย ทำให้สมาคมอาสาต้องล้มเลิกไป
     2. การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพอันนำมาซึ่งความมั่นคง คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย สมาคมนี้ในปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ โดยเพิ่มขึ้นมาอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เป็นสมาชิกใน พ.ศ. 2527 เวียดนาม พ.ศ. 2538 ลาวกับพม่า พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2542


5. บทบาทของไทยในสังคมโลกปัจจุบัน
     ปัจจุบันประเทศไทยเน้นนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นกลางและสนับสนุนสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกด้วยวิธีการสันติ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระหว่างชาติทางด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ


คำสำคัญ
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
การเข้าร่วมสันนิบาตชาติ
บทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2
บทบาทของไทยในสงครามเย็น
การจัดตั้งสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทบาทของไทยในสังคมโลกปัจจุบัน


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
ประวัติศาสตร์จ้า
17.2K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่4
25.7K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
14.6K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่20
17.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ต้น ทีเบรกอินยุโรป
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์จ้า
17.2K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่4
25.7K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
14.6K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่20
17.6K views