บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 2.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แต่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาภิเษกสมรส กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ทรงจัดตั้งโครงการในพระราชดำริ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทรงประดิษฐ์เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานและโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่

 

 

2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระนามเดิมว่า หม่อมสิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัว กิติยากร

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ และขณะเดียวกันยังอนุรักษ์งานส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านไว้ด้วย ทรงสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทรงรับคนไข้ผู้ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ และได้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ด้านการทหารดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
นอกจากนี้พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยให้ความร่วมมือกับกาชาดสากล ช่วยเหลือผู้อพยพ และพระราชทานครูเข้าไปสอนวิชาชีพให้ผู้อพยพ

 

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและการดำรงชีวิต
5.9K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4
63.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
23.8K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 2
35.1K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและการดำรงชีวิต
5.9K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4
63.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
23.8K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 2
35.1K views