ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การอ่านประเมินคุณค่า
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ต.ค. 61
 | 31.9K views

การอ่านประเมินคุณค่า

 

 

     การประเมินคุณค่า หมายถึง การตัดสินว่างานเขียนนั้นดี ถูกต้อง มีคุณค่าหรือไม่

     การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณา ใคร่ครวญ และแยกแยะเรื่องที่อ่านเป็นส่วนๆ ว่าอะไรคือใจความสำคัญ อะไรคือส่วนขยาย อะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น

 

สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
48.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10
51.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท
60.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 3
33.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
48.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10
51.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท
60.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 3
33.8K views