ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ต.ค. 61
 | 19.8K views

การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู เรื่อง นักพูดคนเก่ง

 

 

     รูปแบบการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

     1. การบรรยาย คือ การพูดเสนอเรื่องราว ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ที่มีการเตรียมข้อมูลมาก่อน ผู้พูดจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อทำให้ผู้ฟังสนใจและได้รับความรู้ตามที่ผู้พูดมุ่งหวังไว้
     2. การบรรยายสรุป คือ การบรรยายเรื่องราวที่มีความยาวให้กระชับ แต่คงรักษาเนื้อความเดิมไว้ ส่วนใหญ่การบรรยายสรุปจะใช้พูดก่อนที่จะปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
     3. การพูดเล่าเรื่อง คือ การเล่าประสบการณ์หรือการเล่าเรื่องที่อ่านมาให้ผู้อื่นฟัง ผู้พูดต้องจดจำลำดับเรื่องราวให้แม่นยำ เล่าเสมือนกับการสนทนา โดยสร้างอารมณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
     4. การพูดอธิบาย คือ การพูดเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะและกระบวนการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน ถูกต้อง

 

สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
83.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
6.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน
96.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง
26.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 10
36.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
55.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
83.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน
96.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง
26.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 10
36.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
55.7K views