สูตรคณิตศาสตร์น่ารู้
Programer IQ130
|
07 มิ.ย. 59
 | 272.8K views

สูตรคณิตศาสตร์

 

สูตรที่ใช้ในการแยกตัวประกอบ

ผลต่างกำลังสอง

น2 - ล2= (น– ล)(น+ ล)

กำลังสองสมบูรณ์

(น + ล)2 = น2 + 2นล +ล2

(น - ล)2 = น2 - 2นล + ล2

ผลบวก-ผลต่างกำลังสามน3 + ล3 = (น+ ล)(น2 - นล + ล2)

น3 - ล3 = (น- ล)(น2 + นล + ล2)

กำลังสามสมบูรณ์

(น+ ล)3 = น3 + 3น2ล + 3นล2 + ล3

(น - ล)3= น3 - 3น2ล + 3นล2 - ล3

หน้า กลาง หลัง   (สูตรนี้ใช้เครื่องหมายด้วยนะอย่าลืม!)

(น + ก + ล)2     =     น2 + ก2 + ล2 + 2นก + 2นล + 2กล

สูตรการหาพื้นที่

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน

หรือ =   ½ x ผลคูณของเส้นทะแยงมุม

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง

หรือ ½   x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู =   ½ x สูง x ผลบวกด้านคู่ขนาน

พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ =   ½  x เส้นทแยงมุม x ผลบวกเส้นกิ่ง

พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว =    ½  x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

พื้นที่วงกลม    =    ¶r2

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม    =    ½ × ฐาน × สูง

พื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้ง    =   (θ ⁄360) × ¶r2

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า   =   (√3 ⁄4) × ด้าน2

พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่า   =   6 x (√3 ⁄4) × ด้าน2

พื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อรู้ด้านทั้งสาม     =  √s(s-a)(s-b)(s-c)    เมื่อ  s = (a+b+c) ÷ 2

                                           เมื่อ a, b,c เป็นความยาวด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม

สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวทรงปริซึม    =   พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง

ปริมาตรทรงปริซึม   =   พื้นที่ฐาน × สูง

พื้นที่ผิวทรงปิระมิด  =   พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสามเหลี่ยม + พื้นที่หน้าตัดทั้งสองปริมาตรทรงปิระมิด =   1/3 x พื้นที่ฐาน × สูง

พื้นที่ผิวทรงกระบอก =  พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง

                    หรือ  =  2¶rh + 2¶r2 ปริมาตรทรงกระบอก= พื้นที่ฐาน × สูง      หรือ    ¶ r2h

พื้นที่ผิวทรงกรวย     =   ¶rL + ¶r2

ปริมาตรทรงกรวย    =    1/3 x ¶ r2h

พื้นที่ผิวทรงกลม    =  4 ¶ r2

ปริมาตรทรงกลม   =  4/3 ¶ r3

สูตร การแก้สมการกำลังสอง

รูปทั่วไปของสมการกำลังสอง   ax2 + bx + c  = 0เงื่อนไขของคำตอบ    (- b ±  √ b² - 4ac) ⁄2a

ถ้าสมการมี 1 คำตอบ                      b2 - 4ac   = 0

ถ้าสมการมีคำตอบเป็นจำนวนจริง      b2 - 4ac    ≥ 0

ถ้าสมการไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง   b2 - 4ac   < 0

ผลบวกของคำตอบ    =   - b/a

ผลคูณของคำตอบ     =     c/a

สมการกำลังสองสามารถสร้างได้จากรูป  X2 - (ผลบวกของคำตอบ)X +  ผลคูณของคำตอบ   =   0

การเปลี่ยนหน่วย

                                                                 มาตราวัด (เมตริก)                                                        

                                         10   มิลลิเมตร              =          1   เซนติเมตร                          

                                         10  เซนติเมตร              =          1   เดซิเมตร                            

                                         10  เดซิเมตร                =          1   เมตร                                      

                                         10  เมตร                     =          1   เดคาเมตร

                                         10  เดคาเมตร              =          1   เฮกโตเมตร                                          

                                         10  เฮกโตเมตร            =           1   กิโลเมตร                                  

                                           1  กิโลเมตร               =      1000   เมตร                                    

                                           1  เมตร                    =        100   เซนติเมตร                                                                                                                                            

                                                                 มาตราวัด (ไทย)                                                            

                                                    12  นิ้ว            =        1   คืบ                           

                                                      2  คืบ           =        1   ศอก                                       

                                                      4  ศอก         =        1   วา                         

                                                     20  วา           =        1   เส้น                                 

                                                   400   เส้น        =        1   โยชน์                           

                                                      1   วา          =        2   มตร                                                         

                                                           มาตราวัด (อังกฤษ)

                                             12   นิ้ว                 =           1   ฟุต

                                              3   ฟุต                 =           1   หลา

                                        1,760   หลา                =           1   ไมล์

                                              1   หลา                =         90   เซนติเมตร

                                             1 ไมล์                  ≈       1.6   กิโลเมตร    

                                                                 มาตราตวง (ไทย)

                                             20   ทะนาน           =         1   ถัง

                                             50   ถัง                 =         1   บั้น

                                               2   บั้น                =         1   เกวียน                                                                

                                                                 มาตราชั่ง (ไทย)

                                                4   สลึง              =         1   บาท                 

                                                4   บาท              =        1   ตำลึง

                                               20  ตำลึง             =        1   ชั่ง

                                              50  ชั่ง                 =        1   หาบ

                                                                  มาตราพื้นที่ (ไทย)

                                                        1  ไร่          =         4   งาน

                                                        1  งาน        =      100   ตารางวา

                                                        1  วา          =         2   เมตร

                                                       1 ตารางวา    =         4   ตารางเมตร

                                                                เปรียบเทียบมาตรา                                                        

                                                     1   เกวียน       =       100   ถัง                               

                                                     1   ถัง            =        20    ลิตร                           

                                                     1   ถัง            =        15    กิโลกรัม                    

                                                     1   เกวียน       =    2,000   ลิตร                                  

                                                     1   เมตร         =         2   ศอก                          

                                                     1   กิโลเมตร    =       25   เส้น                             

                                                     1   ไมล์          =        40   เส้น                                

                                                     1   นิ้ว            =      2.5   เซนติเมตร                      

                                                     5   ไมล์          =         8   กิโลเมตร                        

                                                      1   บาท         =        15   กรัม                                 

                                                     1   ชั่ง           =       600   กรัม

                                                     1   หาบ         =         60   กรัม

                                                     1   วา           =           2   เมตร

                                                     1   หลา        =          90   เซนติเมตร                                                             

                                                                 มาตราชั่ง (เมตริก)

                                         10   มิลลิกรัม             =         1     เซนติกรัม

                                         10   เซนติกรัม            =         1     เดซิกรัม

                                         10   เดซิกรัม              =         1     กรัม

                                         10   กรัม                   =         1     เดคากรัม

                                         10   เดคากรัม            =         1     เฮกโตกรัม   

                                         10   เฮกโตกรัม           =         1     กิโลกรัม

                                           1   กิโลกรัม              =    1,000     กรัม

                                          1   กิโลกรัม              =        10     ขีด

                                         1   ขีด                     =       100    กรัม

                                         1   ตัน                     =     1,000    กิโลกรัม

                                                               มาตราตวง (เมตริก)                                                         

                                            10   มิลลิลิตร         =           1    เซนติลิตร                        

                                            10   เซนติลิตร        =           1    เดซิลิตร                         

                                            10   เดซิลิตร          =           1    ลิตร                              

                                            10   ลิตร               =           1    เดคาลิตร                       

                                            10   เดคาลิตร        =           1    เฮกโตลิตร                         

                                            10   เฮกโตลิตร       =           1    กิโลลิตร                     

                                              1   ลิตร              =     1,000    มิลลิลิตร                          

                                              1   ลิตร              =     1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                                                  มาตราเวลา

                                          60    วินาที               =       1      นาที

                                          60    นาที                 =       1     ชั่วโมง 

                                          24    ชั่วโมง               =       1      วัน

                                           7    วัน                    =       1      สัปดาห์  

                                           4     สัปดาห์             =       1     เดือน

                                          30    วัน                    =       1      เดือน

                                          12    เดือน                =       1      ปี

                                        365     วัน                   =       1      ปี

                                         52     สัปดาห์             =       1      ปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
495.4K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
157.3K views
การแก้สมการ ชุดที่1
31.9K views
คณิตศาสตร์ ชุด 1
36.4K views
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
47.3K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่3
45.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
495.4K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
157.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การแก้สมการ ชุดที่1
31.9K views
คณิตศาสตร์ ชุด 1
36.4K views
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
47.3K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่3
45.3K views