เฉลยข้อสอบติวเข้มสอบ O-NET ม.6 วิทยาศาสตร์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 02 ก.พ. 59
34.1K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหา

เนื้อหาโดยสรุป
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ส่วนห่อหุ้ม/ไซโทพลาสซึม (ออร์แกเนลล์)/นิวเคลียส การแพร่/ออสโมซิส/แบบใช้พลังงาน (active)/เอ็นโดไซโทซิสและเอ็กโซไซโทซิส ปากใบ/ปัสสาวะ/หายใจ กฎของเมนเดล/หมู่เลือด/โครโมโซม/DNA การผ่าเหล่า/วิวัฒนาการ/การคัดเลือกตามธรรมชาติ GMOs/การโคลนนิ่ง/การหมัก/การปรับปรุงพันธุ์
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม/ห่วงโซ่,สายใย/ถ่ายทอดพลังงาน,สารพิษ แบบปฐมภูมิ (ไลเคนส์) และทุติยภูมิ (หญ้า) อาณาจักรมอเนอรา/โพรทิสตา/ฟังไจ/พืช/สัตว์,เซลล์ยูคาริโอตกับโพรคาริโอต สภาวะโลกร้อน/ช่องโหว่งโอโซม/3R (reuse/reduce/recycle)
3. สารและสมบัติของสาร
หน่วยย่อย/พันธะ/การทดสอบ/หน้าที่/เสียสภาพโปรตีน การกลั่นลาดับส่วน/น้ามันเชื้อเพลิง/LPG/NGV/คุณภาพน้ามัน โคพอลิเมอร์/โฮโมพอลิเมอร์/พลาสติกเทอร์โมเซตกับเทอร์โมพลาสติก (ชนิด/โครงสร้าง/การสร้าง/recycle) กระบวนการเกิดสารใหม่/การดูดคายพลังงาน/การเร่งหรือหน่วงปฏิกิริยา สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (จานวน p/n/e)/การจัดเรียง e (เลขหมู่/คาบ) โลหะ/อโลหะ/กึ่งโลหะ/ไออนิก/โคเวเลนต์
4. แรงและการเคลื่อนที่
ปริมาณเวกเตอร์และสเกลลาร์/ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก/การคานวณความเร็วกับอัตราเร็ว วิถีโค้ง/แรงสู่ศูนย์กลาง/กลับไป มาการเคลื่อนที่ของประจุในสนามทั้งตาม/ตัว (ทิศทาง/ความเร็ว) การใช้กฎมือขวา (+) /ซ้าย (-) ช่วยในการหาทิศการเคลื่อนที่ (นิ้วมือทั้ง 4 (ทิศเคลื่อนที่)/นิ้วหัวแม่มือ (ทิศ แรง)/กามือ (ทิศของสนาม)
5. พลังงาน
คลื่นในตัวกลาง (ตามขวาง/ตามยาว)/ความยาว/ความถี่/ความเร็ว) ความดัง/ความเข้ม/ความถี่ที่ได้ยิน/บีตต์/คุณภาพ 2 คลืนตามขวางตั้งฉาก/ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง/แสง วิทยุ ไมโครเวฟและรังสี แอลฟา/เบต้า/แกมม่า/ครึ่งชีวิต/ฟิชชันและฟิวชัน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
เปลือกโลก/เนื้อโลก/แก่นโลก/คลื่นตัวกลาง P และ S คลื่นไหวสั่นสะเทือนพื้นผิวและตัวกลาง/หินอัคนีพุและแทรก ซ้อน แพงเจีย/กอร์วานา/ลอเรเซีย/การชน/การแยก/การเลื่อนผ่านแผ่นทวีป-สมุทร อายุสมบูรณ์/อายุสัมพัทธ์/index fossil/fossil สาคัญๆ ชั้นล่างอายุมาก-ชั้นบนอายุน้อย (ดินดาน-ปูน-กรวดมน-ทราย) / แทรกใหม่อายุน้อย
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
เนบิวล่า-/บิกแบง/หลักฐานสนับสนุนบิกแบง/อนุภาคและปฏิอนุภาค กังหันแบบมีแกน/แอนโดรมีดา/การรวมกลุ่มดาวฤกษ์ จุดจบดาวฤกษ์/อันดับสว่าง/OBAFGKM/ S=1/P (พารัลแรก : 1 พาร์เซก = 3.26 ปีแสง) ดวงอาทิตย์/ดาวเคราะห์บริวาร/อิทธิพลต่อโลก เทคนิคการส่งจรวดและเชื้อเพลิงที่ใช้/ความเร็วหลุดพ้น 11.2 km/s /ชื่อและประเภทของดาวเทียม
ติวสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
ได้รับอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลจาก ครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์
(วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
แหล่งที่มาของเนื้อหา http://www.slideshare.net/meemahidol/onet54-57696268 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย ระบบนิเวศ 2
1.6K views
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย การแบ่งเซลล์
2.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1
3.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
6.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
9.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่2
6.4K views