สมัยอยุธยา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 พ.ค. 57
 | 4.9K views

สมัยอยุธยา ตอน 1
สมัยอยุธยา ตอน 2
สมัยอยุธยา ตอน 3

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1893 ภายหลังจากที่พระองค์รวมแคว้นสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแคว้นสำคัญของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และทิศตะวันตก กับแคว้นละโว้(ลพบุรี) ทางด้านทิศตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยทรงเลือกตั้งศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองที่กรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่างสองแคว้น

กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ดีเอื้อประโยชน์ต่อความมั่นคงของอาณาจักรและการทำมาหากินของประชาชน กล่าวคือ กรุงศรีอยุธยามีลักษณะทางกายภาพเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบถึง 3 สาย คือแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันการรุกรานของข้าศึกภายนอก ทั้งพื้นที่ราบลุ่มก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อคมนาคมกับหัวเมืองทางฝ่ายเหนือ
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายทางทะเลกับดินแดนห่างไกล

การมีพื้นฐานที่ดีทางด้านวัฒนธรรมและการสนับสนุนทางการทหารจากละโว้และสุพรรณบุรีประกอบกับทำเลที่ตั้งของเมืองหลวงตั้งอยู่บริเวณที่มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อความมั่นคงการทำมาหากินและทางการค้า ทำให้อยุธยาเติบโตเป็นเมืองใหญ่ ผู้คนอาศัยอย่างมากมาย และการมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้อยุธยาเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง สามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง

ที่มา http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/_6__.html 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
7.1K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่องธรรมชาติกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8.9K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
11.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 12
20.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
5.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
7.1K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่องธรรมชาติกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8.9K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
11.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 12
20.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
5.6K views