การอ่านออกเสียง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 203.6K viewsการอ่านออกเสียง ตอน 1
การอ่านออกเสียง ตอน 2

การอ่านออกเสียง คือ การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำ ประโยค หรือเรื่องราว
หลักในการอ่านออกเสียง
- ไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไป
- อ่านด้วยความดังที่เหมาะสมไม่ดังหรือเบาเกินไป
- อ่านถูกต้องตามอักขระวิธี
- แบ่งวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง
- อ่านให้ชัดเจน
- ไม่อ่านออกเสียงในที่ที่ไม่ควรอ่าน เช่น ในห้องสมุด เป็นต้น
การอ่านคำควบกล้ำ แบ่งออกเป็น
- คำควบแท้ อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 2 ตัวพร้อมกัน เช่น กลิ้ง ขวัญ
- คำควบไม่แท้ อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้น เช่น จริง เสริม