ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
leelaic_nj | 12 ต.ค. 61
5.3K views

Adverbs of Time   เป็น adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดเมื่อใด (when ) เป็นเวลานานแค่ไหน    ( for how long ) และบ่อยแค่ไหน ( how often ) เช่น

 • When : เช่น today, yesterday, later,now, last year, after,soon, before, sometime (ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต ), immediately, recently,early
 • all day, not long, for a while, since last year,temporarily,briefly, from....to, till, until (บางตำราแยกเป็น Adverbs of Duration )For how long : เช่น     ..
 • sometimes (บางครั้ง บางคราว ), frequently, never, often, always, monthly  ( บางตำราแยกหัวข้อนี้ออกเป็น Adverbs of Frequency )How often : เช่น      

การวางตำแหน่งของ Adverbs of time

 • Adverb ที่บอกว่าเกิดเมื่อใด ( When ) ส่วนมากจะนิยมวางท้ายประโยค เช่น
  I 'm going to tidy my room tomorrow. ฉันจะจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพรุ่งนี้
  You have to get back before dark. คุณต้องกลับมาก่อนจะมืดค่ำ
  Everyone  arrived early. ทุกคนมาเร็วกว่าเวลาที่กำหนด 
  It is time to leave now. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว
  แต่อาจวางหน้าประโยคได้เช่น
  Today I will go to the library. วันนี้ ฉันจะไปห้องสมุด
  Now it is time to leave. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว
 • Adverb of time ส่วนมากจะวางไว้ในกลางประโยคไม่ได้ ยกเว้น now, once, และ then เช่น It is now time to leave.
 • Adverb ที่บอกว่าเป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) ส่วนมากวางท้ายประโยคเช่นกัน เช่น 
  I lived in Australia for a year. ฉันเคยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี
  My daughter went out with her friends all day. ลูกสาวฉันออกไปกับเพื่อนของเธอทั้งวัน
  John will be here from tomorrow till next week. จอห์นจะอยู่ที่นีตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงอาทิตย์หน้า
 • Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหน ( how often ) เป็นการแสดงความถี่ของการกระทำ ส่วนมากวางหน้ากริยาหลัก ( main verb ) แต่หลังกริยาช่วย  ( auxiliary verbs ) เช่น  be, have, may, must
  often eat vegetarian food. ฉันรับประทานอาหารมังสวิรัติอยู่บ่อยๆ
  He never drinks milk. เขาไม่เคยดื่มนม
  You must always fasten your seat belt. คุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ (เช่น เวลาขับรถ นั่งเครื่องบิน )
 • Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งระบุจำนวนเวลาของการกระทำที่แน่นอน ส่วนมากจะวางท้ายประโยค เช่น
  This magazine is published monthly. นิตยสารฉบับนี้ออกเป็นรายเดือน
  He visits his mother once a week. เขาไปเยี่ยมมารดาของเขาอาทิตย์ละครั้ง (เป็นกิจวัตร)
 • Adverbs ที่สามารถวางท้ายประโยค หรือวางหน้ากริยาหลักเช่น frequently,generally, normally, occasionally, often, regularly, sometimes, usually   เช่น 
  She regularly visits France. เธอไปฝรั่งเศสเป็นประจำอย่างสม่ำ่เสมอ She visits France regularly.
  We occasionally go to the cinema. เราไปดูภาพยนต์ในบางโอกาสWe go to the cinema occasionally.

หมายเหตุ   
sometime ( ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต) เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำเกิดเมื่อใด ( When )
sometimes ( บางครั้งบางคราว ) เป็น adverb ที่บอกความถี่ของการกระทำ ( how often ) ดังนี้
    I would like to read that book sometime.   ฉันอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเมื่อใดเมื่อหนึ่ง
    I sometimes see him in the park. ฉันเจอเขาในสวนสาธารณะเป็นครั้งคราว

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง ตำแหน่งการวาง Adjective ในประโยค
12.7K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2
17K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4
28.7K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่1
36.4K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่5
33.2K views