ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง รวม Adverb ชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
leelaic_nj | 12 ต.ค. 61
216.8K views

Adverbs of Frequency

คือ adverb ที่บอกความถี่ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหนได้แก่คำว่า 

always           

สมํ่าเสมอ เป็นประจำ

often 

บ่อยๆ

frequency

บ่อย ถี่

usually    

ตามปกติ

sometimes

บางครั้งบางครา

generally

โดยทั่วๆไป

seldom

ไม่ค่อยจะ

hardly ever

แทบจะไม่

never

ไม่เคยเลย

การวางตำแหน่ง Adverbs of Frequency
1.ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have   ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have
She is always late.
He has never traveled by train.
2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้เช่น
Don often goes to the park.

Adverbs of Manner

คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพเช่น

happily

อย่างมีความสุข

quickly

อย่างอย่างรวดเร็ว

beautifully

อย่างสวยงาม

late

ล่าช้า

well

ดี

carefully

อย่างระมัดระวัง

fast 

เร็ว

She walks slowly.
The children sing beautifully.
It is important to write carefully.

Adverbs of Time

คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่คำว่า

today

วันนี้

tonight

คืนนี้

yesterday

เมื่อวาน

finally

ในที่สุด

last

ครั้งสุดท้าย

already

เรียบร้อยแล้ว

soon

ในเร็วๆนี้

before

ก่อน

still

ยังคง

every week

ทุกๆสัปดาห์

                                      
We'll soon be home. 
When did you last see your family?

Adverbs of Place

คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่คำว่า

here

ที่นี่

around

รอบๆ

there

ที่นั่น

somewhere

ที่ไหนสักแห่ง

near

ใกล้ๆ

We are playing here.
The boy is sitting there. 

Adverbs of Degree

คือ adverb ที่บอกปริมาณจะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

very

มาก

too

มาก(เกินไป)                

quite

มาก(ทีเดียว)

almost

เกือบจะ

He is too big to run.
The bag is very heavy.
I am almost finished.

Note: 1.ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิดให้เรียงลำดับดังนี้ manner,place, time

The kids go to bed early

He works hard every week.

He sang beautifully at the concert last night.
                       

2. คำที่มีรูปเหมือนกันเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์  ได้แก่คำว่า

fast

เร็ว

hard

ยาก แข็ง

far   

ไกล

pretty

มาก ทีเดียว

early

เช้า เร็ว แต่เช้า

He runs fast.
He is a fast runner.
She works hard.
She is a hard worker.

คำกริยาวิเศษณ์ ส่วนใหญ่มาจากคำคุณศัพท์โดยการเติม ly ท้ายคำโดยมีหลักการทำดังนี้
1. เอาคำคุณศัพท์มาเติม ly ได้เลย เช่น

beautiful    

beautifully

อย่างสวยงาม

quiet

quietly

อย่างเงียบๆ

wonderful

wonderfully

อย่างยอดเยี่ยม


2. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly

true 

truly

อย่างแท้จริง


3.  คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i  แล้วเติม ly เช่น

happy

happily

อย่างมีความสุข

angry

angrily

อย่างฉุนเฉียว

                     
4. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y

simple   

simply

ง่ายๆ ชัดเจน

possible

possibly

เป็นไปได้

Note: คำที่ลงท้ายด้วย lyอยู่แล้วแต่เป็นคำคุณศัพท์ได้แก่คำว่า 
friendly เป็นมิตร
lovely น่ารัก
lonely โด่ดเดี่ยว
ugly น่าเกียด
silly งี่เง่า

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.8K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่2
211.5K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2
17K views
ภาษาอังกฤษ
45.7K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่4
67.8K views