หนังสืออ้างอิง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 93.8K viewsหนังสืออ้างอิง
    คือ หนังสือที่รวบรวมสารนิเทศ หรือความสำหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิงเพียงตอนใดตอนหนึ่งในเล่มเท่านั้นไม่ใช่หนังสือที่อ่านตลอดทั้งเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือธรรมดา และไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด

    ลักษณะจากช่วยค้นของหนังสืออ้างอิง
Deal = ดัชนีริมหน้ากระดาษ (Trumb Index)
อักษรนำทาง (Guide Word) คือคำที่ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายหรือขวาของหน้ากระดาษ
อักษรนำเล่ม (Volume guide)

    หนังสืออ้างถึงที่ควรรู้จัก
1.    พจนานุกรม
2.    สารานุกรม
3.    หนังสือรายปี
4.    อักขรานุกรมชีวประวัติ
5.    หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
6.    สิ่งพิมพ์รัฐบาล
7.    บรรณานุกรม
8.    ดรรชนีวารสาร
9.    นามานุกรม

    ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิงใช้ประกอบการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือทั้งเล่มหรืออ่านหลาย ๆ เล่า อนุญาตให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น (Information Service)

    พจนานุกรม
คือหนังสือที่รวบรมคำต่าง ๆ จัดเรียงตามลำดับอักษรให้ความรู้เกี่ยวกับตัวคำนั้น ๆ ในด้านการสะกด การออกสียง ความหมายของคำ ชนิดของคำ จำนวนพยางค์ในแต่ละคำ ประวัติที่มาของคำ วิธีใช้คำในความหมาย
-    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
-    พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ
-    พจนานุกรมไทยอังกฤษ
-    พจนานุกรมไทย-ลาว-อังกฤษ

    สารานุกรม (Encyclopedias)
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวในแขนงวิชาต่าง ๆ โดยสังเขป อาจให้ความรู้กว้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของเรื่องนั้น ๆ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา การจัดเรียงตามลำดับเนื้อเรื่อง
-    สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
-    สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
-    สารานุกรมโลกของเรา

    หนังสือรายปี
คือหนังสือที่รวมรวบเหตุการณ์สำคัญ ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่นมารวมทั้งสถิติต่าง ๆ จะออกเป้นประจำทุก ๆ ปี มีทั้งของรัฐบาลและเอกชนมี 3 ประเภท
1.    รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อแถลวผลงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
2.    บันทึกความก้าวหน้าเฉพาะสาขาวิชา รายงานใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ จัดทำขึ้นรึ
3.    หนังสือสถิติ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อเก็บสถิติเกี่ยวกับ สิ่งแรก สิ่งที่ดีที่สุด
-    สยามจดหมายเหตุ
-    สมพัตสร
-    รายงานประจำปี

    อักขรานุกรมชีวประวัติ
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญเรียงตามลำดับอักษร บอกชื่อ ปีเกิด ปีตาย ภูมิลำเนา พื้นฐานการศึกษา ผลงานที่สำคัญ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ มีลักษณะดังนี้
1.    รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญ
2.    เรียงตามลำดับอักษรของชื่อสกุลของเจ้าของประวัติ
3.    ให้รายละเอียด เช่น ปีเกิด ปีตาย ภูมิลำเนา พื้นฐานการศึกษา ผลงาน อาชีพ

    หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ บอกลักษณะทางภูมิศาสตร์มี 3 ประเภทคือ
1.    หนังสือแผนที่ แผนที่ แสดงที่ตั้ง อาณาเขต ประเทศ เมือง ทะเล
2.    อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์
3.    หนังสือนำเที่ยว (Guiebooks) เป็นคู่มือในการนำเที่ยว แนะนำสถานที่เที่ยวประวัตินั้น ๆ การเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่าย
-    ภูมิลักษณไทย
-    อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
-    Geographical Dictonnary

    สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐบาล หรือความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ หน่วยราชการเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนมี 3 ประเภท
1.    บันทึกผลการบริหารงาน ของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2.    รายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งสถิติ และข้อมูลต่าง ๆ
3.    ให้ความรู้และเรื่องราวทั่วไปทุกแขนงวิชา
-    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-    ราชกิจจานุเบกษา 2417 – ปัจจุบัน
-    สยามจดหมายเหตุ

    บรรณานุกรม
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา
-    หนังสือดีสำหรับห้องสมุด
-    บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล
-    บรรณานุกรมแห่งชาติ
-    รายชื่อหนังสือสำหรับเยาวชน

    ดรรชนีวารสาร
คือหนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ให้รายละเอียดของแต่ละรายชื่อตามลำดับดังนี้ ชื่อ นามสกุล ผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่ ฉบับที่ (เดือน ปี พ.ศ.) หน้าที่ปรากฏบทความ
-    ดรรชนีวารสารไทย

    นามานุกรมไทย
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายชื่อต่าง ๆ เช่น ชื่อบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน สถาบัน สมาคม หรือหน่วยราชการต่าง ๆ โดยเรียบเรียงตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ
-    สมุดโทรศัพท์
-    สมุดหน้าเหลือง
-    นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย