การชั่ง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
11 พ.ย. 62
 | 50.8K views

การชั่ง ป.3 (1/2)
การชั่ง ป.3 (2/2)

การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด
1. เครื่องชั่งมาตรฐาน มีหลายชนิด เช่น เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
2. หน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการชั่ง ได้แก่ กิโลกรัม(กก.) กรัม(ก.) และขีด
3. ตัวอย่างการใช้เครื่องชั่งมาตรฐาน
     เครื่องชั่งมีหลายชนิด ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาลักษณะและการใช้งานของเครื่องชั่งแต่ละชนิดให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
          - เครื่องชั่งสปริง เป็นเครื่องชั่งมาตรฐานที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ใช้สำหรับชั่งสิ่งของทั่วไป เช่น เป็ด ไก่ เนื้อ ผัก ผลไม้ เป็นต้น
               วิธีชั่งเครื่องชั่งสปริง
                    ก่อนชั่ง ให้เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องชั่ง ชี้ที่ตัวเลข 0 เสมอ
                    ขณะชั่ง ต้องวางสิ่งของที่ต้องการชั่งไว้บนส่วนของเครื่องชั่ง และเข็มชี้ตัวเลขตัวใด แสดงว่าเป็นน้ำหนักของสิ่งของนั้น
          - เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น คน ข้าวสาร น้ำตาล ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กรัม และขีด
     หน่วยมาตรฐานที่ใช้เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งใน 1 กิโลกรัม จะสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กลงได้อีก
          1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม
          1 กิโลกรัม = 10 ขีด
          1 ขีด = 100 กรัม

การเปรียบเทียบน้ำหนัก
    เราสามารถนำสิ่งของ 2 สิ่ง มาเปรียบเทียบน้ำหนักได้ โดยมีหลักดังนี้
          1. ให้เริ่มเปรียบเทียบในหน่วยกิโลกรัมก่อน
          2. ถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากัน ให้เปรียบเทียบในหน่วยที่เป็นกรัมหรือขีด
               เช่น   2 กิโลกรัม 400 กรัม  <  2 กิโลกรัม 800 กรัม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
24.2K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
36.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
20.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
23.4K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
15.2K views
ข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์
33.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
24.2K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
36.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
20.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
23.4K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
15.2K views
ข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์
33.5K views