ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 888 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA314139 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 การตีความและให้ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงเช่น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 11 ม.3 11.4K
LAMA214129 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 10 ม.2 37.1K
LAMA214126 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 18 ม.2 55.1K
LAMA214125 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การตีความและให้ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงเช่น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 10 ม.2 11.5K
LAMA214124 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การพูด อ่าน เขียน จับใจความสำคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็น 16 ม.2 11.9K
LAMA214123 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 สำนวน ประโยคในสถานการณ์ต่างๆ 26 ม.2 18.9K
LAMA214122 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 9 ม.2 9K
LAMA214121 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) 11 ม.2 36.1K
LAMA114120 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 15 ม.1 77.5K
LAMA114119 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 การอ่านจับใจความและตีความ 15 ม.1 36.8K
LAMA114117 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 สำนวน ประโยค หรือข้อความในชีวิตประจำวัน 31 ม.1 40.8K
LAMA114116 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 ตัวอักษร คำ และการออกเสียง 10 ม.1 22.8K
LAMA114115 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 การให้ข้อมูลจากภาพ กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 9 ม.1 13.9K
LAMA114114 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 20 ม.1 46.8K
LAPB614113 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 12 ป.6 117.5K
LAPB614112 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 การถาม-ตอบโดยการใช้เหตุและผลในการแต่งประโยค 21 ป.6 30.6K
LAPB614111 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 ประโยคถาม-ตอบเรื่องทิศทางและวันเดือนปี 11 ป.6 33.6K
LAPB614110 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 การอ่านจับใจความ 17 ป.6 20.6K
LAPB614109 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 การให้ข้อมูลจากภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิต่าง ๆ 8 ป.6 38.2K
LAPB614108 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 ตัวอักษร การสะกดคำ และการออกเสียง 11 ป.6 18.4K
LAPB614107 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 6 สำนวนและประโยคในชีวิตประจำวัน 20 ป.6 32.7K
LAPB514106 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 ภาษาและวัฒนธรรม 20 ป.5 52.8K
LAPB514104 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 สำนวน ประโยค การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 16 ป.5 28.7K
LAPB514099 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 9 ป.5 13K
LAPB514097 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 10 ป.5 32K