ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 147 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB014365 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 ป.6 126.2K
SOPB613828 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ 14 ป.6 46.2K
SOPB613827 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 6 ป.6 35K
SOPB613826 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 7 ป.6 27.2K
SOPB613814 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ป.6 16.3K
SOPB613813 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 7 ป.6 18.1K
SOPB613812 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 13 ป.6 22.4K
SOPB613811 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 การผลิตและการบริโภค 7 ป.6 18K
SOPB613810 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 วัฒนธรรมไทยในสังคมไทย 5 ป.6 20.4K
SOPB613809 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 10 ป.6 22.2K
SOPB613808 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 5 ป.6 27.6K
SOPB613807 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 การปฏิบัติตนดี 11 ป.6 14.4K
SOPB613806 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 6 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 9 ป.6 16.2K
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 149.9K
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 79.9K
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 77.1K
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 95.7K
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 53.1K
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 51.8K
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 51.5K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 144.9K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 92K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 53.8K
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 71K
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 127K