ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 120 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA100811 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 17 16 ม.1 21.4K
SCMA100810 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 16 15 ม.1 14.8K
SCMA100809 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 15 14 ม.1 14.5K
SCMA100808 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 14 20 ม.1 17.3K
SCMA100807 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 13 20 ม.1 15.7K
SCMA100806 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 12 20 ม.1 15.1K
SCMA100805 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 11 20 ม.1 16.7K
SCMA100623 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 10 20 ม.1 32.8K
SCMA100622 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 9 20 ม.1 53.4K
SCMA100621 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 8 20 ม.1 174.2K
SCMA100620 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 7 20 ม.1 25K
SCMA100619 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 6 20 ม.1 21K
SCMA100618 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 5 19 ม.1 17.8K
SCMA100617 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 4 20 ม.1 20.8K
SCMA100544 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 4 10 ม.1 40K
SCMA100527 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 3 13 ม.1 29.6K
SCMA100526 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 2 10 ม.1 60K
SCMA100525 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 1 15 ม.1 43.8K
SCMA100279 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 5 15 ม.1 90K
SCMA100267 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการแพร่และออสโมซิส 15 ม.1 67.8K