ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 120 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA104357 แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 10 ม.1 17.3K
TEMA104352 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 13.7K
TEMA104346 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ม.1 20.4K
TEMA104331 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 10 ม.1 10.8K
TEMA104324 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 15K
TEMA104319 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ม.1 5.9K
SCMA103723 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 34 15 ม.1 112.9K
SCMA103722 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 33 15 ม.1 37.2K
SCMA103721 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 32 15 ม.1 29.8K
SCMA103672 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 31 15 ม.1 43.7K
SCMA103669 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 30 15 ม.1 33.9K
SCMA103664 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 29 15 ม.1 23.5K
SCMA103635 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 28 15 ม.1 22.2K
SCMA103629 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 27 15 ม.1 25.9K
SCMA103597 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 26 15 ม.1 39.2K
SCMA103596 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 25 15 ม.1 31.1K
SCMA102809 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 5 10 ม.1 96.5K
SCMA101719 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของอากาศ 20 ม.1 31.1K
SCMA100818 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 24 20 ม.1 29.5K
SCMA100817 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 23 20 ม.1 32.5K
SCMA100816 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 22 20 ม.1 32.9K
SCMA100815 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 21 20 ม.1 26.6K
SCMA100814 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 20 16 ม.1 39.3K
SCMA100813 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 19 15 ม.1 30.1K
SCMA100812 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 18 15 ม.1 30.5K