ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 120 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA110611 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 4 20 ม.1 14.4K
SCMA110594 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระดาษลิตมัส 20 ม.1 14.6K
SCMA110590 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 3 15 ม.1 22.6K
SCMA110589 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 2 15 ม.1 51.1K
SCMA110580 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 20 ม.1 23.3K
SCMA110515 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชุดที่ 2 5 ม.1 13.1K
TEMA110305 ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ม.1 20 ม.1 58.3K
SCMA110276 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์พืชเซลล์สัตว์ 10 ม.1 83.9K
SCMA110274 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 1 25 ม.1 75.3K
SCMA110174 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 3 10 ม.1 16.3K
SCMA110170 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พืช ชุดที่ 1 5 ม.1 14.3K
SCMA110160 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 1 10 ม.1 11.7K
SCMA109994 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 2 20 ม.1 8.9K
SCMA109987 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 10 ม.1 61.2K
SCMA109964 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การคายน้ำ 10 ม.1 11.2K
SCMA109847 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 6 21 ม.1 13.3K
SCMA108881 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว 5 ม.1 86.2K
SCMA108566 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศของโลก 10 ม.1 36.2K
SCMA108376 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 20 ม.1 54K
TEMA105659 คอมพิวเตอร์ ม.1 ชุดที่1 5 ม.1 67.1K
TEMA104450 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2 10 ม.1 35K
TEMA104366 แบบทดสอบก่อนเเรียน-หลังเรียน หน่วยที่ 1 10 ม.1 32.8K
TEMA104363 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ม.1 29K
TEMA104362 แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 15.1K
TEMA104359 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 9.2K