ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 51 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMA314429 ข้อสอบ ศิลปะการละครสากล ชั้น ม.3 โดย อาจารย์กชกร เทศถมยา 90 ม.3 7.3K
ARMA314320 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 นาฎศิลป์และการละครกับชีวิตประจำวัน 10 ม.3 13.5K
ARMA314319 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ทักษะการแสดงนาฎศิลป์ไทย 12 ม.3 3.9K
ARMA314313 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 พื้นฐานความรู้ของนาฎศิลป์และการละคร 13 ม.3 4K
ARMA314312 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 11 ม.3 3.9K
ARMA314311 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ทักษะดนตรี 12 ม.3 4.6K
ARMA314310 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 สร้างสรรค์องค์ประกอบดนตรี 9 ม.3 4.8K
ARMA314309 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 แนวทางการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 5 ม.3 6.9K
ARMA314308 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ทัศนศิลป์กับงานอาชีพ 14 ม.3 18.5K
ARMA314307 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 หลักการสร้างงานทัศนศิลป์ 9 ม.3 5.6K
ARMA314306 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ 5 ม.3 3.9K
ARMA214305 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 การแสดงและการวิเคราะห์ วิจารณ์นาฎศิลป์ไทย 14 ม.2 9K
ARMA214304 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 นาฎศิลป์และละครกับวัฒนธรรม 5 ม.2 5.7K
ARMA214303 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ความรู้พื้นฐานและการสร้างสรรค์นาฎศิลป์และการละคร 14 ม.2 4K
ARMA214294 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 5 ม.2 3.5K
ARMA214293 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ทักษะดนตรี 15 ม.2 5K
ARMA214292 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ดนตรีกับการสร้างสรรค์ 14 ม.2 13.9K
ARMA214291 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 6 ม.2 7.6K
ARMA214290 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 การสร้างงานทัศนศิลป์ 7 ม.2 7K
ARMA214289 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ทัศนศิลป์กับยุคสมัยวัฒนธรรม 6 ม.2 12.9K
ARMA214288 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 6 ม.2 5.3K
ARMA214287 ข้อสอบ ศิลปะ ม.2 ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ 8 ม.2 7.7K
ARMA114274 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง 3 ม.1 17.1K
ARMA114272 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฎศิลป์และละครของไทย 15 ม.1 10.8K
ARMA114271 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การแสดงนาฎศิลป์และละคร 17 ม.1 6.1K