ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB506609 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมไทยน่าอยู่ 10 ป.5 34.1K
SOPB506607 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ 10 ป.5 17K
SOPB506600 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของเวลา 10 ป.5 15.4K
SOPB506599 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การผลิตและการบริโภค 10 ป.5 40.2K
SOPB506598 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิภาคของเรา 10 ป.5 39.3K
SOPB506597 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย 10 ป.5 17.2K
SOPB506596 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 25.9K
SOPB506595 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ 12 ป.5 22.3K
SOPB506594 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 11 ป.5 37.1K
SOPB506578 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 10 ป.5 19.5K
SOPB506577 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชดที่ 2 10 ป.5 18.3K
SOPB506576 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 17.3K
SOPB506575 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 11 ป.5 12.8K
SOPB506574 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ป.5 19.1K
SOPB506573 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ 10 ป.5 23.5K
SOPB506572 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 11 ป.5 35.9K
SOPB506525 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบเศรษฐกิจ 11 ป.5 8.6K
SOPB506524 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิต 10 ป.5 10.4K
SOPB506523 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมประชาธิปไตย 10 ป.5 9.9K
SOPB506522 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 10 ป.5 36.3K
SOPB506521 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง 10 ป.5 4.4K
SOPB506520 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและการทำความดี 11 ป.5 6K
SOPB506519 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 10 ป.5 8.9K
SOPB506518 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ 11 ป.5 16.4K
SOPB506471 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนากับชีวิต 11 ป.5 6.3K