ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 91 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB414396 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ความเป็นมาและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 7 ป.4 37.1K
ARPB414395 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 นาฏศิลป์ไทยกับวัฒนธรรม 16 ป.4 14.4K
ARPB414394 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 การแสดงนาฏศิลป์และการละคร 12 ป.4 10.2K
ARPB414393 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 5 ป.4 12K
ARPB414392 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ทักษะดนตรี 20 ป.4 13.5K
ARPB414391 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 เครื่องดนตรี 10 ป.4 15.6K
ARPB414390 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 สร้างสรรค์งานศิลป์ 18 ป.4 12.1K
ARPB414389 ข้อสอบศิลปะ ป. 4 พื้นฐานงานศิลป์ 12 ป.4 10.7K
ARPB614196 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 นาฎศิลป์และการละคร 14 ป.6 17K
ARPB614195 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 การแสดงนาฎศิลป์และการละคร 7 ป.6 10.3K
ARPB614191 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 การสร้างสรรค์ท่ารำทางนาฎศิลป์ไทย 9 ป.6 6K
ARPB614189 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 การสร้างสรรค์งานดนตรี 11 ป.6 7.7K
ARPB614186 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 องค์ประกอบดนตรี 8 ป.6 10.9K
ARPB614183 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 16 ป.6 7.1K
ARPB614144 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 งานศิลป์กับวัฒนธรรม 7 ป.6 5.8K
ARPB614143 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 สร้างสรรค์งานศิลป์ 22 ป.6 14.3K
ARPB614141 ข้อสอบ ศิลปะ ป.6 พื้นฐานงานศิลป์ 6 ป.6 11K
ARPB514138 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 การชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย 4 ป.5 20.3K
ARPB514137 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 การแสดงนาฎศิลป์และการละคร 15 ป.5 9.3K
ARPB514135 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 นาฎศิลป์ในท้องถิ่น 16 ป.5 7.3K
ARPB514134 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 9 ป.5 6K
ARPB514105 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 ทักษะดนตรี 9 ป.5 8.3K
ARPB514102 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 องค์ประกอบดนตรี 12 ป.5 11.9K
ARPB514101 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 งานศิลป์กับวัฒนธรรม 5 ป.5 7.2K
ARPB514092 ข้อสอบ ศิลปะ ป.5 สร้างสรรค์งานศิลป์ 22 ป.5 13.5K