ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 106 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA314069 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง 7 ป.3 12K
ARPA314068 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 นาฎศิลป์ไทย 23 ป.3 10.2K
ARPA314067 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ดนตรีในท้องถิ่น 6 ป.3 9.8K
ARPA314064 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 สร้างสรรค์ดนตรี 18 ป.3 4.6K
ARPA314063 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ลักษณะดนตรี 11 ป.3 6.6K
ARPA314033 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 งานศิลป์ถิ่นไทย 5 ป.3 7.3K
ARPA314032 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 สร้างสรรค์งานศิลป์ 18 ป.3 8.4K
ARPA314031 ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 ป.3 8.4K
ARPA213955 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 การละเล่นพื้นบ้าน 14 ป.2 14.2K
ARPA213954 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 มารยาทในการชมการแสดง 5 ป.2 9.8K
ARPA213953 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น 16 ป.2 5K
ARPA213952 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 ดนตรีในท้องถิ่น 20 ป.2 6.3K
ARPA213951 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 สีสันของเสียง 10 ป.2 7.9K
ARPA213949 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 งานศิลป์ถิ่นไทย 6 ป.2 3.7K
ARPA213840 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 สร้างสรรค์งานศิลป์ 20 ป.2 8.5K
ARPA213838 ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 ป.2 5.4K
ARPA113837 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น 7 ป.1 10.5K
ARPA113832 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การละเล่นของเด็กไทย 7 ป.1 9.7K
ARPA113831 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การเป็นผู้ชมที่ดี 5 ป.1 5.3K
ARPA113830 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น 23 ป.1 3.4K
ARPA113750 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 ดนตรีในท้องถิ่น 6 ป.1 4.2K
ARPA113749 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 ขับขานบทเพลง 19 ป.1 2.3K
ARPA113748 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การกำเนิดเสียง 10 ป.1 5.1K
ARPA113747 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 4 ป.1 7.4K
ARPA113745 ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 สร้างสรรค์งานศิลป์ 18 ป.1 7.2K