ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 888 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA114048 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 คำและกลุ่มคำเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และเรื่องใกล้ตัว 10 ป.1 39.6K
LAPA114043 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 15 ป.1 20.3K
LAPA114042 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 5 ป.1 17.4K
LAPA114041 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยคบอกความต้องการ 10 ป.1 13.4K
LAPA114040 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 การสนทนาภาษาอังกฤษ ทักทาย กล่าวลา และแนะนำตนเอง 10 ป.1 20.8K
LAPA114035 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทาน 10 ป.1 6.8K
LAPA114034 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 ตัวอักษร การสะกดคำ และการออกเสียง 10 ป.1 13.2K
LAPA114030 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 คำสั่ง การพูดและฟังในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน 15 ป.1 13.5K
LAMB013638 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 มัธยมปลาย 4.7K
LAMB013637 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 มัธยมปลาย 2.6K
LAMB613628 แนวข้อสอบ A-level ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 5 80 ม.6 28.6K
LAMB613627 แนวข้อสอบ A-level ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 4 80 ม.6 9.3K
LAMA313626 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 5 50 ม.3 30.6K
LAMA313625 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 4 50 ม.3 10.5K
LAPB613624 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 5 40 ป.6 52.6K
LAPB613623 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 4 40 ป.6 24.6K
LAMA313595 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 3 Prefix / Suffix 25 ม.3 81.2K
LAMB413594 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 4 Subject – Verb Agreement 20 ม.4 70.5K
LAMB513592 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 5 Passive Voice 15 ม.5 141.8K
LAMB413591 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.4 If Clause 20 ม.4 157.6K
LAMB613590 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.6 Reduced Relative Clause 14 ม.6 31.3K
LAMB613589 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Conjunctive Adverbs 15 ม.6 17K
LAMB613588 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Relative Clause 15 ม.6 15.1K
LAMB613587 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Sentence Structure 15 ม.6 33.6K
LAMB613586 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Subordinating Conjunction 15 ม.6 31.5K