ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 888 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB514094 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 การสนทนาในชีวิตประจำวัน 12 ป.5 30.1K
LAPB514089 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 การอ่านจับใจความสำคัญ 5 ป.5 16.7K
LAPB514088 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 การให้ข้อมูลจากภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิต่าง ๆ 6 ป.5 12.1K
LAPB514086 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 5 การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 22 ป.5 15.5K
LAPB414085 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 11 ป.4 80.7K
LAPB414084 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 4 สำนวน ประโยค การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 28 ป.4 25.3K
LAPB414083 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 4 ประโยคคำถาม-คำตอบในภาษาอังกฤษ 35 ป.4 29.6K
LAPB414077 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 4 ตัวอักษรและการออกเสียง 14 ป.4 16K
LAPB414076 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 4 การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 12 ป.4 17.3K
LAPA314075 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 10 ป.3 76.8K
LAPA314074 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ มารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 11 ป.3 25.5K
LAPA314073 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 สำนวน ประโยค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 26 ป.3 28K
LAPA314072 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 ประโยคถาม-ตอบในภาษาอังกฤษ 12 ป.3 21.8K
LAPA314071 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 คำ กลุ่มคำเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว 21 ป.3 14.2K
LAPA314070 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 ตัวอักษรและการออกเสียง 7 ป.3 14.7K
LAPA314066 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 3 คำสั่งและการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่าย ๆ ในห้องเรียนและสิ่งรอบตัว 13 ป.3 12.7K
LAPA214057 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 ประโยคภาษาอังกฤษ บอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ 12 ป.2 39.6K
LAPA214056 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 16 ป.2 31K
LAPA214055 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 การนับตัวเลขและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 9 ป.2 17.7K
LAPA214054 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 คำ กลุ่มคำ ประโยค ภาพ แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่องต่างๆ 14 ป.2 11.1K
LAPA214053 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทาน 25 ป.2 10.1K
LAPA214052 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 ตัวอักษร การสะกดคำ และการออกเสียง 7 ป.2 11.2K
LAPA214051 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 2 คำสั่งและการใช้ภาษาในสถานการณ์ง่าย ๆ ในห้องเรียนและสิ่งรอบตัว 17 ป.2 10.8K
LAPA114050 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นๆ 5 ป.1 83.5K
LAPA114049 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป. 1 วัฒนธรรมและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 10 ป.1 30.4K