ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 888 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA314405 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50 ม.3 150.1K
LAPB014352 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ 50 ป.6 296.7K
LAMB614167 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 6 ภาษาและวัฒนธรรม ข่าว เหตุการณ์ และประสบการณ์ต่างๆ 10 ม.6 48.1K
LAMB614166 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 6 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 26 ม.6 72.3K
LAMB614165 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 6 การอ่านวิเคราะห์ ตีความ จับใจความสำคัญ ด้วยทักษะSkimming/Scanning/Guessing/Context clue 40 ม.6 23.8K
LAMB614164 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 6 การเขียนประโยคและข้อความภาษาอังกฤษ 10 ม.6 19.2K
LAMB614163 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 6 การอ่านคำอธิบาย คำบรรยาย ประกาศต่าง ๆ และการอ่านออกเสียง 14 ม.6 15.1K
LAMB514162 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 ภาษาและวัฒนธรรม 14 ม.5 18.1K
LAMB514161 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 การอ่านจับใจความสำคัญ 10 ม.5 18.3K
LAMB514160 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน 13 ม.5 43.7K
LAMB514159 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 การวเคราะห์ ตีความ และใช้ทักษะSkimming/Scanning/Guessing/Context clue 13 ม.5 8.6K
LAMB514158 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 ประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ 20 ม.5 13.3K
LAMB514157 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 การอ่านออกเสียง 6 ม.5 5.9K
LAMB514156 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 5 การอ่านคำอธิบาย คำบรรยาย และประกาศต่าง ๆ 24 ม.5 8.7K
LAMB414155 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 13 ม.4 32.2K
LAMB414154 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาที่เรียน 7 ม.4 9.3K
LAMB414153 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 การอ่านจับใจความสำคัญ 28 ม.4 17.4K
LAMB414152 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 การสนทนาในชีวิตประจำวัน 18 ม.4 52.3K
LAMB414151 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 การอ่านออกเสียง 10 ม.4 9.2K
LAMB414150 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 4 การวเคราะห์ ตีความ และใช้ทักษะSkimming/Scanning/Guessing/Context clue 24 ม.4 10.1K
LAMA314149 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระอื่น และชุมชนโลก 12 ม.3 29.8K
LAMA314148 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 12 ม.3 19.4K
LAMA314147 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) 25 ม.3 119.4K
LAMA314146 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ประโยค สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 28 ม.3 43K
LAMA314145 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 การพูด อ่าน เขียน จับใจความสำคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็น 12 ม.3 19.8K