ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA213865 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การชั่ง 8 ป.2 23.6K
MAPA213864 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การวัดความยาว 8 ป.2 27.1K
MAPA213862 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การบวก ลบ คูณ หารระคน 9 ป.2 42.7K
MAPA213861 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การหาร 8 ป.2 21.8K
MAPA213860 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การคูณ 8 ป.2 26.4K
MAPA213859 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 8 ป.2 19.6K
MAPA213858 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 8 ป.2 10.4K
MAPA213857 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 10 ป.2 12K
MAPA113855 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 แบบรูปและความสัมพันธ์ 6 ป.1 88.7K
MAPA113854 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 รู้จักรูปเรขาคณิต 6 ป.1 41.1K
MAPA113853 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การบอกเวลา 6 ป.1 24.5K
MAPA113852 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การตวง 6 ป.1 10.8K
MAPA113851 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การชั่ง 6 ป.1 17.1K
MAPA113850 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การวัดความยาว 6 ป.1 19.8K
MAPA113849 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การบวกลบระคน 7 ป.1 26.8K
MAPA113848 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การบวกและการลบที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 7 ป.1 24.9K
MAPA113847 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 จำนวนนับ 21-100 7 ป.1 19.3K
MAPA113846 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การบวกและการลบที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 7 ป.1 12.9K
MAPA113845 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 1 จำนวนนับ 10-20 7 ป.1 10.7K
MAPA113844 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 7 ป.1 6.7K
MAPA113843 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 7 ป.1 7.2K
MAPA113842 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 จำนวนนับ 6-9 7 ป.1 4.9K
MAPA113841 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 1 จำนวนนับ 1-5 และ 0 7 ป.1 6.5K
MAMB013639 แนวข้อสอบ กสพท. คณิตศาสตร์ (PAT 1) ชุดที่ 1 45 มัธยมปลาย 3K
MAMB613635 แนวข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 6 40 ม.6 13.8K