ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB413910 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 การบอกและคำนวณเวลา 8 ป.4 26.9K
MAPB413909 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 การหาพื้นที่ 7 ป.4 35.2K
MAPB413908 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 การวัด 7 ป.4 13.2K
MAPB413907 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน 8 ป.4 57.4K
MAPB413905 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 เศษส่วนและทศนิยม 15 ป.4 62.7K
MAPB413904 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 การบวก ลบ คูณ หาร 20 ป.4 43.3K
MAPB413903 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 8 ป.4 24.6K
MAPA313897 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 แผนภูมิ ตาราง และการรวบรวมข้อมูล 8 ป.3 87.2K
MAPA313896 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 แบบรูปและความสัมพันธ์ 4 ป.3 37.5K
MAPA313895 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 รูปเรขาคณิตและแกนสมมาตร 8 ป.3 47.3K
MAPA313894 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี 8 ป.3 16.3K
MAPA313893 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 มูลค่าของเงินตรา 8 ป.3 27.6K
SCPA313892 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การชั่งและการตวง 8 ป.3 30.9K
MAPA313891 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การบอกเวลา 8 ป.3 35.5K
MAPA313890 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การวัดความยาว 8 ป.3 29.1K
MAPA313889 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การบวก ลบ คูณ หารระคน 10 ป.3 55.9K
MAPA313888 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การหาร 8 ป.3 34.3K
MAPA313887 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การคูณ 8 ป.3 31.4K
MAPA313886 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 การบวกลบระคน 8 ป.3 15.1K
MAPA313885 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 3 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 6 ป.3 20.3K
MAPA213870 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 แบบรูปและความสัมพันธ์ 10 ป.2 66.4K
MAPA213869 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 5 ป.2 34.1K
MAPA213868 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การตวง 6 ป.2 25.7K
MAPA213867 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 มูลค่าของเงินตรา 6 ป.2 13.2K
MAPA213866 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 2 การบอกเวลา 6 ป.2 39K