ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613963 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 รูปวงกลม 5 ป.6 51.4K
MAPB613962 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 สมบัติ เส้นรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 11 ป.6 48K
MAPB613961 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 ทิศ แผนที่ และแผนผัง 5 ป.6 18.4K
MAPB613960 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 โจทย์ปัญหาระคน 11 ป.6 30.4K
MAPB613959 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 ทศนิยม 17 ป.6 50.7K
MAPB613958 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และจำนวนคละ 11 ป.6 93.6K
MAPB613957 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 การแยกตัวประกอบและการหาค.ร.น.และห.ร.ม. 10 ป.6 89.7K
MAPB613956 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 17.9K
MAPB513934 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 4 ป.5 77.5K
MAPB513933 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 11 ป.5 49K
MAPB513932 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 เส้นผ่านศูนย์กลางและรูปวงกลม 4 ป.5 17.2K
MAPB513931 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 6 ป.5 51.4K
MAPB513930 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 มุมและเส้นขนาน 6 ป.5 62.4K
MAPB513929 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต 6 ป.5 30.2K
MAPB513928 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 อัตราส่วนและร้อยละ 12 ป.5 47.6K
MAPB513927 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 11 ป.5 46.6K
MAPB513926 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 ทศนิยม 9 ป.5 58.1K
MAPB513925 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 11 ป.5 104.1K
MAPB513924 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 เศษส่วน 9 ป.5 37.5K
MAPB513923 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 4 ป.5 25K
MAPB513922 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 5 การเขียนจำนวนในรูปกระจายและการประมาณค่า 4 ป.5 7.7K
MAPB413914 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 แผนภูมิและตาราง 8 ป.4 95.3K
MAPB413913 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 แบบรูปและความสัมพันธ์ 5 ป.4 30.9K
MAPB413912 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 เรขาคณิต 7 ป.4 38.3K
MAPB413911 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 4 โจทย์ปัญหาเงินตรา 7 ป.4 21.9K