ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA300977 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 2 10 ป.3 28K
MAPA300976 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 1 12 ป.3 30K
MAPA300975 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ 17 ป.3 20K
MAPA300974 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 14 ป.3 47K
MAPA300973 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน 9 ป.3 38.8K
MAPA300972 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง 16 ป.3 18.6K
MAPA300971 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง 16 ป.3 23.5K
MAPA300970 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 20 ป.3 100.2K
MAPA300969 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง 15 ป.3 39.6K
MAPA300968 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3 19 ป.3 14.5K
MAPA300967 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2 20 ป.3 16K
MAPA300966 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1 20 ป.3 21.6K
MAPA200965 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 13 ป.2 27.1K
MAPA200964 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร 20 ป.2 58.3K
MAPA200963 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน 12 ป.2 25.8K
MAPA200962 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ 18 ป.2 49K
MAPA200961 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4 18 ป.2 12.7K
MAPA200960 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3 20 ป.2 15.5K
MAPA200959 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2 20 ป.2 17.6K
MAPA200958 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1 20 ป.2 18K
MAPA200957 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ 12 ป.2 17.4K
MAPA200956 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง 18 ป.2 36.7K
MAPA200955 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง 18 ป.2 32.1K
MAPA200954 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว 16 ป.2 18.8K
MAPA100953 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง วันและเวลา 19 ป.1 23K