ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA314021 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้น 12 ม.3 9.6K
MAMA314020 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย 14 ม.3 27.8K
MAMA314019 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 ปริมาตรของรูปทรงสามมิติ 15 ม.3 11.2K
MAMA213994 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 การอ่านและเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 5 ม.2 29.2K
MAMA213993 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 10 ม.2 30.7K
MAMA213992 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 การแปลงทางเรขาคณิต 10 ม.2 34.9K
MAMA213991 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ทฤษฎีพีทาโกรัส 7 ม.2 37.5K
MAMA213990 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 เส้นขนานและรูปเรขาคณิต 18 ม.2 33.7K
MAMA213989 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ความเท่ากันทุกประการ 12 ม.2 18.8K
MAMA213988 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 การวัด 8 ม.2 5K
MA213987 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 อัตราส่วนและร้อยละ 15 ม.2 14.9K
MA213986 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 รากที่สองและรากที่สาม 9 ม.2 62.1K
MAMA213985 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ 6 ม.2 46.2K
MAMA113984 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11 ม.1 292.1K
MAMA113983 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 คู่อันดับและกราฟ 7 ม.1 81.6K
MAMA113982 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 8 ม.1 53.7K
MAMA113981 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 พื้นฐานทางเรขาคณิต 12 ม.1 47.1K
MAMA113980 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 การประมาณค่า 6 ม.1 19.2K
MAMA113979 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 ทศนิยมและเศษส่วน 16 ม.1 67.8K
MAMA113978 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 เลขยกกำลัง 11 ม.1 47.8K
MAMA113977 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 ระบบจำนวนเต็ม 20 ม.1 63.3K
MAMA113976 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1 ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 5 ม.1 24.1K
MAPB613966 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 5 ป.6 87.3K
MAPB613965 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 สมการและการแก้สมการ 8 ป.6 62.4K
MAPB613964 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป. 6 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 ป.6 67.3K