ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 9 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB414335 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 การแสดงนาฎศิลป์และการละคร 35 ม.4 6K
ARMB414334 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 ยุคสมัยของดนตรี 30 ม.4 8.1K
ARMB414326 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 วงดนตรี 5 ม.4 2.4K
ARMB414325 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.4 11.5K
ARMB414324 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 5 ม.4 4.6K
ARMB414323 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 4 ม.4 3.6K
ARMB414322 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 12 ม.4 5.5K
ARMB410247 ดนตรีเบื้องต้น 5 ม.4 34.1K
ARMB405653 ทัศนธาตุและหลัการออกแบบ 10 ม.4 84.2K