ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 16 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMA114274 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง 3 ม.1 16.9K
ARMA114272 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฎศิลป์และละครของไทย 15 ม.1 10.7K
ARMA114271 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การแสดงนาฎศิลป์และละคร 17 ม.1 6.1K
ARMA114270 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 3 ม.1 6K
ARMA114246 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี 11 ม.1 7K
ARMA114244 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วงดนตรีและบทเพลง 18 ม.1 5.8K
ARMA114243 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 5 ม.1 8.6K
ARMA114242 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 4 ม.1 4.9K
ARMA114240 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 16 ม.1 17.1K
ARMA114239 ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 8 ม.1 5.8K
ARMA111847 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์) 10 ม.1 82.6K
ARMA111844 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.1 31.6K
ARMA111815 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี) 10 ม.1 31.6K
ARMA110621 ศิลป์ 10 ม.1 64.3K
ARMA110000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์) 20 ม.1 62.4K
ARMA109950 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี) 20 ม.1 58.9K