ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 109 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB614028 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ม.6 26.9K
SOMB614027 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ลักษณะทางกายภาพของโลก 13 ม.6 12.4K
SOMB614018 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ประวัติศาสตร์ไทย 7 ม.6 14.5K
SOMB614016 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ประวัติศาสตร์สากล 11 ม.6 31.7K
SOMB614014 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 การเงินและการคลัง 6 ม.6 6.2K
SOMB614012 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ระบบเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15 ม.6 12.1K
SOMB614010 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 สังคม 7 ม.6 7.3K
SOMB614008 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 กฎหมาย 5 ม.6 29.1K
SOMB614007 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 10 ม.6 17.4K
SOMB614006 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 9 ม.6 6.5K
SOMB614005 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 9 ม.6 8.2K
KA013629 แนวข้อสอบ A-level สังคมศึกษา ม. 6 ชุดที่ 3 90 ม.6 8K
KA013622 แนวข้อสอบ A-level สังคมศึกษา ม. 6 ชุดที่ 2 90 ม.6 3.8K
KA013621 แนวข้อสอบ A-level สังคมศึกษา ม. 6 ชุดที่ 1 90 ม.6 20.9K
SOMB613578 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 35.4K
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 46.8K
SOMB613354 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 23 ม.6 21.8K
SOMB613353 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 20 ม.6 29.2K
SOMB613352 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 22 ม.6 26K
SOMB613351 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 22 ม.6 30.7K
SOMB613347 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.6 60.7K
SOMB613346 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.6 67K
SOMB613345 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ม.6 76.7K
SOMB613344 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.6 75.1K
SOMB613342 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 10 ม.6 19.9K