ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 27 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB514004 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ม.5 8.1K
SOMB514003 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ม.5 11.2K
SOMB514002 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ประวัติศาสตร์ 14 ม.5 6.4K
SOMB514001 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ระบบเศรษฐกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 ม.5 11.7K
SOMB514000 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 เศรษฐกิจพอเพียง 6 ม.5 4.5K
SOMB513999 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9 ม.5 6.7K
SOMB513998 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 สังคมและพลเมืองดี 8 ม.5 5K
SOMB513997 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 9 ม.5 2.6K
SOMB513996 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 5 ม.5 1.7K
SOMB513995 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 27 ม.5 6.1K
SOMB509923 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่9 20 ม.5 48.8K
SOMB509922 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่8 20 ม.5 22.7K
SOMB509921 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 20 ม.5 19.8K
SOMB509920 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 20 ม.5 17.6K
SOMB509919 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 20 ม.5 14.5K
SOMB509918 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.5 16.6K
SOMB509912 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.5 16.2K
SOMB509911 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.5 14K
SOMB509910 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.5 35.5K
SOMB509909 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่6 20 ม.5 19.5K
SOMB509908 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5 20 ม.5 43K
SOMB509907 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4 20 ม.5 19K
SOMB509905 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3 20 ม.5 16K
SOMB509903 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2 20 ม.5 21.5K
SOMB509902 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1 20 ม.5 49.2K