ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 62 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA213920 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ทวีปแอฟริกา 12 ม.2 74.9K
SOMA213919 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ทวีปยุโรป 8 ม.2 20.9K
SOMA213918 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ประวัติศาสตร์ไทย 11 ม.2 15.3K
SOMA213917 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียและพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย 9 ม.2 25.5K
SOMA213916 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 เศรษฐกิจพอเพียง 4 ม.2 11.4K
SOMA213915 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 8 ม.2 14.2K
SOMA213906 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 การจัดสรรทรัพยากร 8 ม.2 6.4K
SOMA213902 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และวัฒนธรรม 11 ม.2 20.9K
SOMA213901 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 การเมืองการปกครอง 5 ม.2 12.5K
SOMA213900 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 กฎหมาย 4 ม.2 16.7K
SOMA213899 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 8 ม.2 6.9K
SOMA213898 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 12 ม.2 20.6K
SOMA212318 เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์(อาณาจักรอยุธยา) 5 ม.2 83.2K
SOMA211822 หน้าที่พลเมือง 10 ม.2 233.1K
SOMA211796 การออมและการลงทุน 10 ม.2 141.6K
SOMA211793 บทบาทหน้าที่พลเมืองดีในสังคม 11 ม.2 65.2K
SOMA211777 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 ม.2 81K
SOMA211470 หลักธรรม - วันสำคัญ 5 ม.2 52K
SOMA211138 เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 10 ม.2 54.3K
SOMA211029 ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1 30 ม.2 274.7K
SOMA210890 อาณาจักรอยุธยา 5 ม.2 46.4K
SOMA210778 ทวีปเอเชียแบบง่าย 10 ม.2 136.1K
SOMA210007 แบบทดสอบ มิตตวินทุกขชาดก และ ราโชวาทชาดก 10 ม.2 31.8K
SOMA209975 แบบทดสอบ เรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร 10 ม.2 34K
SOMA209959 แบบทดสอบเรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 10 ม.2 59.8K