ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 91 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA114434 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อาจารย์อภิรดี ณ สงขลา 25 ม.1 3.5K
SOMA113884 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 ระบบเวลาโลก 4 ม.1 52.7K
SOMA113883 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5 ม.1 34.7K
SOMA113882 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 ทวีปเอเชีย 8 ม.1 51.3K
SOMA113881 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4 ม.1 17.8K
SOMA113880 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยและรัฐโบราณในดินแดนไทย 4 ม.1 19.7K
SOMA113879 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 8 ม.1 18.9K
SOMA113878 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ม.1 32K
SOMA113877 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ม.1 12.8K
SOMA113876 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 6 ม.1 14.3K
SOMA113875 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 เศรษฐกิจพอเพียง 4 ม.1 11.6K
SOMA113874 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 การบริโภค 5 ม.1 12.1K
SOMA113873 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 สถาบันการเงิน 3 ม.1 9.7K
SOMA113872 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 พลเมืองดี 4 ม.1 12.6K
SOMA113871 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 กฎหมาย 8 ม.1 18.4K
SOMA113863 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 การเมืองการปกครอง 8 ม.1 10.7K
SOMA113856 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 6 ม.1 7.4K
SOMA113835 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 14 ม.1 26.3K
SOMA113642 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 พระพุทธ 1 ม.1 14.4K
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 175.1K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 92.4K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 106.5K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 93.2K
SOMA111809 พุทธประวัติ 10 ม.1 137.1K
SOMA111789 การเมือง การปกครอง และกฏหมาย 10 ม.1 120.3K