ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 110 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB413777 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 8 ป.4 42.2K
SOPB413776 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 อาณาจักรสุโขทัย 6 ป.4 29.7K
SOPB413775 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 เวลา ยุคสมัย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 8 ป.4 33.6K
SOPB413774 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้และเศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 22K
SOPB413773 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 4 ป.4 19.4K
SOPB413772 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 11 ป.4 17.3K
SOPB413771 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 9 ป.4 18.9K
SOPB413770 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 การปฏิบัติตนดี 25 ป.4 17.8K
SOPB413769 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 พระสงฆ์ 4 ป.4 8.7K
SOPB413768 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 พระธรรม 8 ป.4 5.9K
SOPB413767 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 พระพุทธ 7 ป.4 8.2K
SOPB412697 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินทองของมีค่า 10 ป.4 75.3K
SOPB412696 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 97K
SOPB412695 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 78.4K
SOPB412513 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1 5 ป.4 72.3K
SOPB411194 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ 5 ป.4 90.6K
SOPB411163 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย 5 ป.4 67.4K
SOPB411161 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย 10 ป.4 55.5K
SOPB411152 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักร 5 ป.4 46.7K
SOPB410737 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ 10 ป.4 55.2K
SOPB408825 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 15 ป.4 131K
SOPB408040 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 11 ป.4 50.1K
SOPB408038 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 10 ป.4 22.2K
SOPB408037 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว 10 ป.4 45.1K
SOPB408036 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม 12 ป.4 22K