ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 61 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA313731 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 10 ป.3 35.1K
SOPA313730 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 ชุมชนของเรา 5 ป.3 22.1K
SOPA313729 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 5 ป.3 24K
SOPA313728 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 การเทียบศักราชและการศึกษาประวัติโรงเรียนและชุมชน 4 ป.3 16.7K
SOPA313727 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 ชาติไทย 7 ป.3 12.5K
SOPA313726 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 การตั้งถิ่นฐานของชุมชน 6 ป.3 9.8K
SOPA313725 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและภาษี 12 ป.3 11.4K
SOPA313724 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 6 ป.3 11.3K
SOPA313723 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 15 ป.3 20.3K
SOPA313722 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 การปฏิบัติตนดี 10 ป.3 9.9K
SOPA313711 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 3 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 20 ป.3 12.7K
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 84.6K
SOPA310782 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 65.5K
SOPA303339 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง อาณาจักรต่าง ๆ 5 ป.3 81.6K
SOPA302777 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 5 19 ป.3 98K
SOPA302775 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4 20 ป.3 74.3K
SOPA02421 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทย 10 ป.3 68.9K
SOPA302325 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง จริยศึกษา 20 ป.3 27.1K
SOPA301759 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทยของเรา 20 ป.3 41K
SOPA301757 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต 20 ป.3 65.2K
SOPA301749 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 20 ป.3 31.3K
SOPA301747 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน 20 ป.3 66K
SOPA301745 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี 20 ป.3 24.2K
SOPA301743 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้ 20 ป.3 30K
SOPA301741 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เราเป็นคนไทย 20 ป.3 26.1K