ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 58 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA213698 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 3 ป.2 22.7K
SOPA213697 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 3 ป.2 21.7K
SOPA213696 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15 ป.2 16.4K
SOPA213695 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 ชาติไทย 6 ป.2 10.3K
SOPA213694 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน 6 ป.2 11.5K
SOPA213693 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 เวลาและการศึกษาประวัติตนเองและครอบครัว 6 ป.2 8.2K
SOPA213692 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 8 ป.2 10.8K
SOPA213691 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 การซื้อและการขาย 10 ป.2 12.3K
SOPA213690 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 พลเมืองดี 5 ป.2 19K
SOPA213689 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 สิทธิเสรีภาพ 12 ป.2 10.8K
SOPA213688 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 พระสงฆ์ และการปฏิบัติตนดี 14 ป.2 6.6K
SOPA213687 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 พระธรรม 5 ป.2 4.3K
SOPA213678 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 พระพุทธ 7 ป.2 5.7K
SOPA202743 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 1 20 ป.2 159K
SOPA202733 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา 17 ป.2 125.2K
SOPA202339 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2 20 ป.2 27.1K
SOPA202323 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1 20 ป.2 26.5K
SOPA201198 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เรารักสิ่งแวดล้อม 10 ป.2 53.5K
SOPA201197 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เราเป็นเด็กดี 10 ป.2 37.4K
SOPA201196 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เราช่วยกันทำงาน 20 ป.2 23.5K
SOPA201195 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 1 15 ป.2 38.3K
SOPA201194 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 2 15 ป.2 37.6K
SOPA201193 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 3 20 ป.2 22.1K
SOPA201192 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา ชุดที่ 1 20 ป.2 15K
SOPA201190 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง บ้านของฉัน 20 ป.2 15.4K