ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 120 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA114234 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. ม. 1 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน 40 ม.1 44K
SCMA113742 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 15 ม.1 83.1K
SCMA113741 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก 5 ม.1 50.3K
SCMA113740 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 ลม ฟ้า อากาศ 19 ม.1 51K
SCMA113739 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ และการเคลื่อนที่ของวัตถุ 8 ม.1 14.7K
SCMA113738 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 ความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร 7 ม.1 35.3K
SCMA113737 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 สารละลายและความเป็นกรดเบส 13 ม.1 32.9K
SCMA113736 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 การตอบสนองและการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 5 ม.1 21.5K
SCMA113735 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 7 ม.1 21.3K
SCMA113734 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 การสังเคราะห์ด้วยแสง 5 ม.1 30.9K
SCMA113733 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์ 12 ม.1 29K
SCMA113052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 4 20 ม.1 309.4K
SCMA113051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 20 ม.1 109.2K
SCMA112493 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 6 ม.1 253.6K
SCMA112386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 165.2K
SCMA112104 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 153.2K
SCMA112103 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 5 ม.1 197.7K
SCMA112102 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 123.3K
SCMA111981 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 2 5 ม.1 65.8K
SCMA111952 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 1 10 ม.1 141.4K
SCMA111901 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 3 10 ม.1 84.6K
SCMA111899 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 3 10 ม.1 259K
SCMA111898 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2 10 ม.1 37.8K
SCMA111897 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชุดที่ 3 10 ม.1 151.7K
SCMA111880 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 1 10 ม.1 31.7K