ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 69 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB514140 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเรา 11 ป.5 37.5K
TEPB514136 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 ก้าวสู่เทคโนโลยี 46 ป.5 18K
SCPB513710 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงดาว 6 ป.5 67.6K
SCPB513709 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 ความกดอากาศ ความชื้น และการเกิดลม 8 ป.5 21.8K
SCPB513708 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 วัฏจักรของน้ำและการเกิดเมฆฝน 7 ป.5 96.8K
SCPB513707 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 เสียงและการได้ยิน 16 ป.5 81.9K
SCPB513706 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 แรงเสียดทาน 4 ป.5 44.8K
SCPB513705 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 ความดันและแรงพยุง 10 ป.5 15.7K
SCPB513704 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 แรงและการเคลื่อนที่ 4 ป.5 23.6K
SCPB513703 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 สมบัติของวัสดุ 7 ป.5 18K
SCPB513702 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 การจำแนกพืชและการจำแนกสัตว์ 11 ป.5 26K
SCPB513701 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 8 ป.5 78.1K
SCPB513700 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของสัตว์ 10 ป.5 14.2K
SCPB513699 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 5 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช 10 ป.5 10.6K
SCPB512644 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชและสัตว์น่ารู้ 6 ป.5 204.5K
TEPB512606 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 113.5K
SCPB512296 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 311.3K
TEPB512225 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 62.9K
SCPB511502 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและความดัน 5 ป.5 147.4K
SCPB511329 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงเสียดทาน 5 ป.5 234.9K
SCPB511242 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 5 ป.5 114.2K
SCPB510966 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 20 ป.5 136.8K
SCPB510799 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ 10 ป.5 127.8K
SCPB510787 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 9 ป.5 109.2K
SCPB510683 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 9 5 ป.5 92.1K