Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 โควตา
26 ต.ค. 63
616 views
Shares
0

TCAS 64 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 โควตา

- โรงเรียนการเรือน
- คณะการท่องเที่ยวและการบริการ

TCAS 64 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 โควตา
616 views | 26 ต.ค. 63
130 คน
12 ต.ค. 63 - 23 เม.ย. 64
เหลืออีก 144 วัน
12
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่สาขาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
- ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ 

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 ต.ค. 63 - 23 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 เม.ย. 64

สอบสัมภาษณ์
: 05 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 10 - 11 พ.ค. 64
Related Content