Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563
23 ก.ค. 63
1K views
Shares
0

จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563 #ไม่เข้าร่วมTCAS

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จากทันตแพทยสภาร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563
1K views | 23 ก.ค. 63
ไม่ระบุ
15 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
เหลืออีก 23 วัน
15

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 2.00 ขึ้นไป
- อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 07 ก.ย. 63

สอบ
: 09 ก.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 09 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 ก.ย. 63

Related Content